Featured

Walaaloo mirigaa harargee

 1. Mirriysaa: Sirna Harargeetti seenaafi aadaan ittiin ibsamu

  By Abdulbasit Abdusemed – 

  (Saamraawiit Girmaa)

  Oromoon aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif bakka guddaa qaba. Kabajaafi jaalala aadaa, seenaafi eenyummaasaatiif qabu kanas haala ittiin calaqqisiifatu hedduu qaba. Akka fakkeenyaattis, barsiifatawwan, barreeffamootaafi afoolawwan eeruun ni danda’ama.

  Ummanni Oromoo gammachuu, gadda, gootummaa, ittiinbulmaataafi haalota kanneen biroo afoolaan ibsataa tureera; ibsachaas jira. Afoollii seenaa afaaniin dhalootarraa dhalootatti darbuu yoo ta’u, kunis bifa oduu durii, mammaaksa, hiibboo, sirba, weedduu, geerarsaafi haala biraatiin dhihaachuu kan danda’uudha.

  Afoola Oromoo keessaa sirbi godinaalee addaddaatti haala garagaraatiin kan ibsamuufi moggaasa addaddaa kan qabuudha. Fakkeenyaaf, shaggooyyee, mirriysaa (mirrigaa), dhiichisa, heellee, heellemtaa, daraashii, shoobdoo, arrabsoo tiksee, qirindillee (tapha ijoollee), golollee (huruursa daa’immanii)fi kkf eeruun ni danda’ama.

  Maxxansa keenya har’aatiinis afoola Godinaalee Harargee Bahaafi Lixaatti beekaman keessaa Mirriysaa ilaalchisuun barreeffama kitaaba ‘Mirriga Oromoo Harargee’ jedhuurraa argannee akka gaazexaa keenyaaf ta’utti akka armaan gadiitti qindeessinee dhiheessineerra.

  Afoolli Mirriysaa jedhu akkamiin akka moggaafameefi yoom akka eegalamee ragaan sirrii ta’e akka hinjirre kan eeruu kitaabichi, Harargeetti baroota dheeraaf sirba Mirriysaatti fayyadamaa akka tureefi jiru hima. Sirbichi ummata naannawichaa barattiis daran jaalatamaafi kabajamaadha.

  Mirriysaan yaada bal’aafi bilchaataa kan of keessaa qabu yoo ta’u, aadaa ummanni tokko qabu ibsuufis ta’e calaqqisiisuuf gahee olaanaa qaba. Harargeetti dhimmaa heeraafi seeraa (dhaddacha), araaraafi dhimmoota birootiif bakka walga’anitti mirrigaatiin yaada waliif dabarsa. Kana jechuun afoola mirriysaa heeraafi seera, ooda yookiin duudhaa, mudannoofi muuxannoo, ilaalchaafi amantii, walumaagalatti haala jiruufi jireenya hawaas-dinagdeefi siyaasaa waliif dabarsa jechuudha.

  Afoolli mirrigaa ulaagaa mataasaa qaba. Akka maanguddoonni aadaa kitaabichi wabii godhate jedhanittis, gosti tokko ta’e walitti hinmirrigu. Sababnisaas sirba mirrigaatiin waltuquun waan jiruuf yoo ta’u, gosti tokko ammoo gosasaa tuquu waan hinbarbaanneefi. Akkasumas, ijoolleen damiina (maanguddoo gosaatti) hinmirrigdu; walitti mirriguun kan danda’amu kan umriifi sadarkaan walgituudha. Asirratti garuu wanti hubatamuu qabu ijoolleefi dargaggoonni walitti mirriguu hindanda’an jechuu miti.

  Afoola mirriysaa kana yeroo baay’ee kan mirrigu maanguddoota yaadaan bilchina qabaniidha. Sirnicharrattis alangaan bakka guddaa qaba. Maanguddoon gosaa alangaa qabachuun mirriga. Yeroo mirriganis akkaataa ittiin jalqabaniifi xumuran qaba. Kunimmoo gosoota afoolaa kanneen biroorraa kan adda taasisu keessaa tokko. Walaloon mirriysaa armaan gadiis kanuma ibsa.

  DHAGAHII DHAGGEEFFADHUU
  GUURII GURRAA FUDHADHUU
  BAKKA GOSTI ITTI BULEE
  MIRRIYSAAN BEEKANII
  BAKKA WADAAJNI BULEE
  SHUBBISAAN BEEKANII
  BAKKA GUUZNI (DABOO) ITTI OOLEE
  DARASUMAAN BEEKANII
  AKKANAN JECHUU BEEKAA
  WAAN NAAN JETTUUN EEGAA.

  Kun kan agarsiisu, wadaajni kan yeroo nama tokko haalaan dhukkube yookiin balaa uumamaafi kan biroo nama qunnameef akkasumas, nama du’eef kan kadhannaan ittigaggeeffamuudha. Darasii yookiin daraashiin ammoo sirba aadaa kan yeroo guuzaa yookiin daboo bakka hojii lafa qonnaatti sirbaniidha. Kana malees dureewwan gosaa dhimmoota hawaasummaafi rakkoolee jiran hiikuuf bakka walgahanitti ni mirrigu.

  Gama biraatiin namni tokko qofaan baay’ee sirbee akka namoota dhaggeeffatan hinmufachiifneef mirrigatti ni affeera. Akkana jechuudhaan:

  WAA XIQQUMAN MIRRISEE
  WAHIIN HEDDUU DHEERESSAA
  SILAA YAA TUUJII GARBAA
  ASITTI DHAGAA DARBAA, JECHUUN OFII MIRRIGA XUMURA.

  Kan biraa mirriysaan kan mirrigamu yookiin hurrubamu yeroo baay’ee nama lama gidduutti. Bakka ummanni yookiin jamaa hedduun jiranittillee dabaree dabareedhaan walirraa fuudhuun lama lamaan mirrigu malee gamtaan hinmirrigamu.

  Himoonni yookiin gaaleewwan mirrigni ittiin eegalamaniifi xumuramanis kanuma dhugoomsu. Jamaan jecha ‘Hayyee’ jedhu qofa jechuun walaloo mirriysaa waa’elcha. Asirratti waanti hubatamuu qabu namni tokko qofaasaa mirriysuu ni danda’a.

  Akkuma irranatti eeruuf yaalametti ummanni Harargee lamaanii miirotasaa (gadda, gammachuu, gootummaa, roorroo) mirriysaa ibsata. Miirota kanneen keessaa gootummaadhaan walqabatee mirrigni gootota dirree Calanqoorratti wareegamaniif mirrigame akka armaan gadiitti dhihaateera. Mirriga kana maanguddoota, dargaggoota, shamarraniifi hawwantu mirrige.

  DHAGAHII DHAGGEEFFADHUU
  GUURII GURRAA FUDHADHUU
  DARDARA KEENYA FIXAN
  HANDAARA GAARA CIISAA
  SHAMARRAN KEENYA FIXAN
  CALLEE WAAN GAARA CIISAA
  HAWWAN KEENYA FIXAN
  GUFTAA WAAN GAARA CIISAA
  MAANGUDDOO KEENYA FIXAN
  AARRII WAAN GAARA CIISAA
  DHALADHEELLEE HINAGARREE
  SEENAATU NATTI ODEESSAA
  AFRAN QALLOO KIYYAGAA
  DHIIGA GARAA NA CIISA
  YOOMIN GALEE GADI CISAA?

  Garajabummaa qe’eefi lafa ummata Oromoorratti qaqqabeen kan maatiifi hiriyyaansaa ajjeefameefi reefasaallee argatee awwaallachuu dadhabes akka armaan gadiitti mirriga.

  CALANQOO CALIIDHA
  LAFEE BOBEESSANII
  WARRI DHAQEE ARGE
  KANA ODEESSANII
  LAFEE ABBOOTIIDHAA
  AWWAALUU DHIISANII
  QORAAN GODHATANII
  DHIIROO EESSA JENNA?
  BOODA QABRIISAANII
  EEGEE GALAA SOOTII
  KEENYA JIRAAN MOOTII.

  Karaa biraatiin Dargiin qabeenya ummatichaa hedduu barbadeesseera. Sababa ‘mandar misrataatiin’ abbaa qe’ee qabeenyasaarraa buqqiseera; cunqursaa hedduus irraan ga’eera. Bakka tajaajilli fayyaa gahaan hinjirretti hawaasa walitti qabuun dhibee addaddaatiif akka saaxilaman taasiseera; namoonni hedduunis dhibeedhaan lubbuusaanii dhabaniiru. Ummatichis cunqursaa irra ga’e akka armaan gadiitti ibsateera.

  Maqaa mandar misrataatiin manneen keenya diiganii

  Gaaraa dakaa hunda walitti nu qabanii

  Magaalaa dhukkubaa dirqiin nutti dhaabanii jechuun quuqama qaban ibsatu.

  Walumaagalatti egaa haalonni jiruufi jireenyaan walqabatan Harargeetti bifa irranatti eeruuf yaaleen ibsamu. Asirratti waanti hubatamuu Harargeetti mirrigni kan nuti barreeffama kanaan keessatti eerre qofa akka hintaneedha.

  Isin, dubbistoonnis dhimmoota duudhaalee Oromoo irratti xiyyeeffatu barreessitanii yoo nuu ergitan keessummeessuuf qophii ta’uu keenya fuchuma kanaan ibsuu barbaadna.

  *********

Advertisements

Gareewwan jechoota

🌹#Gareewwan_Jechootaa🌹
Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha.
Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu.
1. Maqaa(noun)
2. Maqibsa(adjectives)
3. Xumuraaf(verb)
4. Xumibsa(adverb)
5. Durduubee(pre and post position) jedhamu.
🌹#Maqaa🌹
Maqaan itti waamama √namaa,
√Iddoo,
√meeshaa
√yaada waan tokkoo fi kkf bakka bu’uun kan ibsuudha.
Fkn:1 Caaltuun barattuudha.
Jechi ‘Caaltuu’ jedhu maqaa hima kanaa agarsiisa.
2. Birbirsi muka guddaadha.
Jechi ‘Birbirsi’ jedhu maqaadha.
🌹Gosoota Maqaa🌹
Maqaanis gosoota garagaraa qaba. Haaluma kanaan Maqaa iddoo shanitti addaan hirree ilaaluu dandeenya.
a) Maqaa dhuunfaa/matayyaa
b) Maqaa gamtaa
c) Maqaa dimshaashaa
d) Maqaa meeshaa
e) maqaa killiyyaa/icciitii jedhamuun qoqqoodamu.
👉Maqaa dhuunfaa
Kun maqaalee dhuunfaan namni, bakkee ykn wanti tokko dhuunfatti ykn matamatatti itti beekkamuudha.
Fkn: Caalaa
Abdiisaa
Ejersa
Finfinnee fikkf Maqaa dhuunfaati.
Hub: Maqaaleen dhuunfaa hedduumina agarsiisuuf dhamjecha -oota jedhu hin maxxanfatan.
Fkn: Caalaa Jenner Caalota hin jennu.
Kun Seerluga Afaan Oromooti.
Haata’uu malee dhamjecha -faa jedhu dabalachuun hedduumina agarsiisuu ni danda’a.
Fkn: Caalaa..Caalaafaa
Abdiisaa…Abdiisaafaa
👉Maqaalee Gamtaa
Maqaan kun Wantootni amala walfakkataa qaban iddoo hundatti ykn gamtaan kan ittiin beekkamaniidha.
Fkn: Saree biyya
Nama laga
Farda haadha
Fikkf maqaa gamtaa jedhamu.
Maqaaleen gamtaa baay’inna agarsiisuudhaaf dhamjechoota akka:
-oota, -ota, -lee, -waan, -olii, -been jedhaman dabalatu/fudhatu.
Fkn: Saree…Saroota
Nama….Namoota
Sa’a…..Saawwan fikkf
👉Maqaalee Dimshaashaa
Maqaaleen kunneen kan wantootni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamaniidha.
Fkn: Ummata
Bineensa
Walda
Horii
Koree fikkf maqaa dimshaashaati.
Maqaaleen kun yaada danoomaa of keessaa qabaatus yaada qeenxeen kan ibsamuudha.
Fkn: koreen hin hojjattu.
Ummanni maal jedha?
Himootni armaan olii yaada danoomaa qeenxessuudhaan ibsaa jiruudha.
👉Maqaalee Meeshaa
Kun Maqaalee meeshaaleen garagaraa ittiin moggaafamaniidha.
Fjn: Barcumaa
Minjaala
Qalama
Qubeessaa
Fikkf maqaa meeshaalee adda addaati.
👉Maqaalee killiyyaa/icciitii
Kun Maqaalee wantoota gocha, ta’umsa, yaadaa fi kkf irratti bu’uuramanii waamamaniidha.
Fkn: Gowwummaa
Hayyummaa
Abshaalummaa
Laafina
Dhukkuba fikkf maqaalee killiyaati.
HUB: maqaaleen killayaa kun danoommii hin fudhatan.
Akkasumas Maqaalee hundi iddoo lamatti qoodamuu danda’u…
Isaanis:
1. Maqaalee lakkaawaman(countable noun) fi
2. Maqaalee hin lakkaawamne( uncountable noun) jedhamuun hiramuu danda’u.
Maqaaleen lakkaawaman kan lakkoofsan murteessuu dandeenyuudha.
Fkn: tokko, lama, sadi fi kkf
Kan hin lakkawamne immoo kan lakkoofsaan hammasaa himuu hin dandeenyedha.
Fkn: Bishaan litirii shan jenna males Bishaan shan jechuu hin dandeenyu.
🌹#BAMAQAA(PRONOUN)🌹
Jechi Bamaqaa jedhu kun jecha lama irraa dhufe. Isaanis:
√bakka fi
√maqaa jechoota lamaan kana irraa dhufe.
Bamaqaa jechuun akkuma maqaan Isaa agarsiisutti jecha maqaa bakka bu’uu jechuudha.
Kanaafuu Bamaqaan jecha Maqaa bakka bu’uun tajaajiluudha.
Hub: Bamaqaan akka maqaa dhamjecha dabalachuun danoommii hin agarsiisu.
Bamaqaan maqaa qeenxee bakka bu’uufi maqaa danuu bakka bu’u gosa adda addaati.
Bamaqaan Afaan Oromoo keessatti beekkaman kanneen armaan gadiiti.
Isaanis:
ana(I)
si’i(You)
ishii/ishee/I see(she)
isa(he)
nu’i/nuyi/nuti(we)
isin(you)
isaan(they)
Kanneen jedhamaniidha.
🌹Ramaddi Bamaqaa🌹
Akka seerluga Afaan Oromootti ramaddiin Bamaqaa gosa saditu jira.
Isaanis:
A) Ramaddii tokkoffaa
B) Ramaddii lammaffaa
C) Ramaddii sadaffaa
Ramaddiin adeemsa dubbiin/haasaadhaan waliigaluu keessatti:
√Kan dubbatu/dubbatan
√kan dhageeffatu/dhageeffatan fi
√kan waa’een isaanii dubbatamuu kan mul’isuudha.
Ramaddiin Sadeen armaan olii kuneenis mataamatatti
√Qeenxee fi
√Danuu qabu.
Haaluma kana

GAREEWWAN JECHOOTA

🌹#Gareewwan_Jechootaa🌹
Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha.
Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu.
1. Maqaa(noun)
2. Maqibsa(adjectives)
3. Xumuraaf(verb)
4. Xumibsa(adverb)
5. Durduubee(pre and post position) jedhamu.
🌹#Maqaa🌹
Maqaan itti waamama √namaa,
√Iddoo,
√meeshaa
√yaada waan tokkoo fi kkf bakka bu’uun kan ibsuudha.
Fkn:1 Caaltuun barattuudha.
Jechi ‘Caaltuu’ jedhu maqaa hima kanaa agarsiisa.
2. Birbirsi muka guddaadha.
Jechi ‘Birbirsi’ jedhu maqaadha.
🌹Gosoota Maqaa🌹
Maqaanis gosoota garagaraa qaba. Haaluma kanaan Maqaa iddoo shanitti addaan hirree ilaaluu dandeenya.
a) Maqaa dhuunfaa/matayyaa
b) Maqaa gamtaa
c) Maqaa dimshaashaa
d) Maqaa meeshaa
e) maqaa killiyyaa/icciitii jedhamuun qoqqoodamu.
👉Maqaa dhuunfaa
Kun maqaalee dhuunfaan namni, bakkee ykn wanti tokko dhuunfatti ykn matamatatti itti beekkamuudha.
Fkn: Caalaa
Abdiisaa
Ejersa
Finfinnee fikkf Maqaa dhuunfaati.
Hub: Maqaaleen dhuunfaa hedduumina agarsiisuuf dhamjecha -oota jedhu hin maxxanfatan.
Fkn: Caalaa Jenner Caalota hin jennu.
Kun Seerluga Afaan Oromooti.
Haata’uu malee dhamjecha -faa jedhu dabalachuun hedduumina agarsiisuu ni danda’a.
Fkn: Caalaa..Caalaafaa
Abdiisaa…Abdiisaafaa
👉Maqaalee Gamtaa
Maqaan kun Wantootni amala walfakkataa qaban iddoo hundatti ykn gamtaan kan ittiin beekkamaniidha.
Fkn: Saree biyya
Nama laga
Farda haadha
Fikkf maqaa gamtaa jedhamu.
Maqaaleen gamtaa baay’inna agarsiisuudhaaf dhamjechoota akka:
-oota, -ota, -lee, -waan, -olii, -been jedhaman dabalatu/fudhatu.
Fkn: Saree…Saroota
Nama….Namoota
Sa’a…..Saawwan fikkf
👉Maqaalee Dimshaashaa
Maqaaleen kunneen kan wantootni adda addaa bakka tokkotti ittiin waamamaniidha.
Fkn: Ummata
Bineensa
Walda
Horii
Koree fikkf maqaa dimshaashaati.
Maqaaleen kun yaada danoomaa of keessaa qabaatus yaada qeenxeen kan ibsamuudha.
Fkn: koreen hin hojjattu.
Ummanni maal jedha?
Himootni armaan olii yaada danoomaa qeenxessuudhaan ibsaa jiruudha.
👉Maqaalee Meeshaa
Kun Maqaalee meeshaaleen garagaraa ittiin moggaafamaniidha.
Fjn: Barcumaa
Minjaala
Qalama
Qubeessaa
Fikkf maqaa meeshaalee adda addaati.
👉Maqaalee killiyyaa/icciitii
Kun Maqaalee wantoota gocha, ta’umsa, yaadaa fi kkf irratti bu’uuramanii waamamaniidha.
Fkn: Gowwummaa
Hayyummaa
Abshaalummaa
Laafina
Dhukkuba fikkf maqaalee killiyaati.
HUB: maqaaleen killayaa kun danoommii hin fudhatan.
Akkasumas Maqaalee hundi iddoo lamatti qoodamuu danda’u…
Isaanis:
1. Maqaalee lakkaawaman(countable noun) fi
2. Maqaalee hin lakkaawamne( uncountable noun) jedhamuun hiramuu danda’u.
Maqaaleen lakkaawaman kan lakkoofsan murteessuu dandeenyuudha.
Fkn: tokko, lama, sadi fi kkf
Kan hin lakkawamne immoo kan lakkoofsaan hammasaa himuu hin dandeenyedha.
Fkn: Bishaan litirii shan jenna males Bishaan shan jechuu hin dandeenyu.
🌹#BAMAQAA(PRONOUN)🌹
Jechi Bamaqaa jedhu kun jecha lama irraa dhufe. Isaanis:
√bakka fi
√maqaa jechoota lamaan kana irraa dhufe.
Bamaqaa jechuun akkuma maqaan Isaa agarsiisutti jecha maqaa bakka bu’uu jechuudha.
Kanaafuu Bamaqaan jecha Maqaa bakka bu’uun tajaajiluudha.
Hub: Bamaqaan akka maqaa dhamjecha dabalachuun danoommii hin agarsiisu.
Bamaqaan maqaa qeenxee bakka bu’uufi maqaa danuu bakka bu’u gosa adda addaati.
Bamaqaan Afaan Oromoo keessatti beekkaman kanneen armaan gadiiti.
Isaanis:
ana(I)
si’i(You)
ishii/ishee/I see(she)
isa(he)
nu’i/nuyi/nuti(we)
isin(you)
isaan(they)
Kanneen jedhamaniidha.
🌹Ramaddi Bamaqaa🌹
Akka seerluga Afaan Oromootti ramaddiin Bamaqaa gosa saditu jira.
Isaanis:
A) Ramaddii tokkoffaa
B) Ramaddii lammaffaa
C) Ramaddii sadaffaa
Ramaddiin adeemsa dubbiin/haasaadhaan waliigaluu keessatti:
√Kan dubbatu/dubbatan
√kan dhageeffatu/dhageeffatan fi
√kan waa’een isaanii dubbatamuu kan mul’isuudha.
Ramaddiin Sadeen armaan olii kuneenis mataamatatti
√Qeenxee fi
√Danuu qabu.
Haaluma kana

Walaloo hiriyaa gantuu

HIRIYAA GANTUU

Jaala jiruu Koo
Kan guyyaa rakkoo ballinaa
Kan Abdii walii boonnu
Walgodhannee gaachena
Saniitu nagane na laate diinaa
Mee akamiin garaan Koo
Kanbir na Amana,
Nama kooti ja’ee
Ani yeroo hedduu
Ofirra caalchisee
Kanin isaaf yaadu
If booda deebi’uu
Shira kanatti yaadu
Garaa nama deeyyiisse
Way anii ha baadu,
Sobduu ilkaan adiii
Hamaa afaan dammaa
Wajjiin turan malee
Hin beekan ilma namaa
Sadoof qananii
Osoon baasuu dhimma
Halayyaa naf qote tun
Ajaa’ibuma.
Gocha suukaneessaa
Abudoo dhabummaa
Narratti raawwatus
An hintaane humaa
Silaa akka namaatiin
Tiyya dhabamaa
Galata rabbii
Jiruu moonaa
Jiruu moonaa
Jiruu moonaa
Mahammad Rashiid

SEENAA SHEEK BAKRII SAPHALOO KUTAA -2ffaa

Hayyuu Kenya jaalalaaf kabajaa gudoo siif qaba

Caayaa Saphaloo

SEENAA FI HOJII SHEEK BAKRII SAPHALOO(ABUUBAKAR USMAAN ODAA)

KUTAA 2ffaa

SOCHII SHEEK BAKRII HAALA SIYAASAA FI HAWAASUMMAA OROMOO KEESSAATTI QABAACHAA TURE.

Barreessaan :- Saphaloo Kadiir

Sheek bakrii saphaloo warraaqsi sochii siyaasaa fi hawaasummaa oromoo keessatti qabaachaa ture baayyee cimaa fi kan seenaa isaa boonsuu dha. Kana keessaa akka fakkeenyaatti kan ibsaman:

Bara 1960 keessaa waldaa afran qalloo magaalaa dirree dhawaa keessatti hundeeffameef deeggaarsaa maallaqaa sassaabuu, hawaasa kakaasuu fi walaloo welliistootaaf kennuun hirmaacha turuu isaa hayyooni seenaa ni dubbatan.

Walaloo isaa humnaa qabeessaa, bareedina fi badhaadhina afaan oromoo ibsitu saniin hayyoota, walaleessitootaa fi wellistoota akka abubakar mussa, ayub abuubakar fi shantam shubbisaa faa akka horatamaan taasiseeti jira.

Bara 1960’ma keessaa kallattiin hawwisoo aadaa lama/biiftuu ganamaa fi urjii bakkalcha/ akka hundeeffaman hirmaannaa taasisee, miseensaas akka ture ragaan ni mul’isa.

Hundeeffama waldaa maccaa tuulamaa bara 1963-1967 finfinneetti yoo bu’uureeffamu deeggarsa yaadaa fi hirmaannaa gara garaatin maddii dhaabbachaa akka ture himama. Yeruma kana osoo…

View original post 1,526 more words

%d bloggers like this: